تب افقی - بالا

تب افقی - پایین

تب عمودی - راست

تب عمودی - چپ